Zaproszenie do składania ofert

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu planowanego przez zamawiającego do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (konkurs 3/1.1.1/2016) firma MEXEO ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie „Badań przemysłowych, w skali laboratoryjnej i pilotowej dotyczące skuteczności składników i optymalizacji składu preparatu bioselektywnego oraz okrywy i podłoża do uprawy pieczarek z udziałem zoptymalizowanego preparatu. Badania modelowe przeprowadzane z udziałem wyselekcjonowanych zmiennych badanego układu doświadczalnego w zależności od ich stężenia, obecności patogenów i matrycy organicznej odpowiadającej warunkom modelowym lub rzeczywistym”. Termin składania ofert upływa 26.05.2017 r. Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe 26.04.2017
  2. Załącznik nr 1 – Wykaz prac eksperymentalnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu POIR 01.01.01.-00-0829
  3. Załącznik nr 2 – Harmonogram prac eksperymentalnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu POIR 01.01.01.-00-0829
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zasobami kadrowymi posiadającymi znaczący dorobek w zakresie przedmiotowym projektu
  6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zasobami technicznymi niezbędnymi dla realizacji powierzonych prac
  7. Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy
  8. Załącznik nr 7 – Umowa warunkowa

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informuje się, iż w treści niniejszego zapytania ofertowego dokonano zmiany poprzez poprawę oczywistych omyłek. Na stronie nr 3 oraz nr 4 zapytania ofertowego skorygowano źle ustalone formuły kryteriów liczbowych, w punkcie 5. Kryteria oceny oferty oraz Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty w pozycji Kwalifikacje kadry oraz Infrastruktura techniczna.

W związku z powyższym wydłużeniu do 29 maja 2017 roku ulega termin składania ofert.

Zmiany w treści oznaczono czerwoną czcionką.

Data upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego – 23.05.2017 r.

  1. Zapytanie ofertowe 26.04.2017 ZMIANA 23.05.2017