Poniżej wymienione projekty realizowane aktualnie w firmie MEXEO dofinansowywane są z Funduszy Europejskich.

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej generacji detergentów, przeznaczonych do mycia owoców i warzyw, charakteryzujących się wysoką zdolnością usuwania pozostałości pestycydów. Opracowane detergenty będą dedykowane dla zastosowań konsumenckich i przemysłowych.

Produkty zostaną zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby zawarta w nich kompozycja surfaktantów w warunkach procesu mycia, znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie ich punktu zmętnienia. Takie warunki zapewnią bardzo wysoką aktywność powierzchniową i solubilizacyjną surfaktantów. Dzięki takiej pragmatyce, produkty będą cechować się wysoką efektywnością usuwania niepożądanych pozostałości pestycydów z powierzchni owoców i warzyw, zostanie zmniejszona masa niezbędnego detergentu oraz ograniczone zużycie wody. Dopełnieniem odpowiedniego działania opracowywanych detergentów będą wysokie wartości parametrów związanych z bezpieczeństwem ich stosowania, takich jak wymywanie detergentu z powierzchni owoców i warzyw, redukcja negatywnego oddziaływania preparatu na skórę rąk oraz wysoka biodegradowalność preparatu. Dodatkowo, dla zastosowań przemysłowych zostaną opracowane układy działające w dwóch płaszczyznach: usuwania zanieczyszczeń w wyniku działania surfaktantów oraz neutralizacji zanieczyszczeń o charakterze mikrobiologicznym – poprzez stosowanie substancji o działaniu dezynfekującym.

Opracowanie preparatu o założonych właściwościach wymaga dogłębnego przeanalizowania wpływu składu surfaktantów, zawartości elektrolitów, temperatury na właściwości fizykochemiczne uzyskiwanych roztworów, a następnie określenie precyzyjnych korelacji pomiędzy strukturą kąpieli myjącej i jej właściwościami fizykochemicznymi, a efektywnością solubilizowania pestycydów.

Rezultaty prac prowadzonych w ramach projektu zostaną wdrożone w działalności własnej Konsorcjantów: InventionBio – w zakresie produktów dedykowanych do sprzedaży detalicznej, Mexeo – preparatów do zastosowań przemysłowych.

Wartość Projektu – 9 228 383,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 7 740 356,83 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie składu i technologii wytwarzania oraz sposobów aplikacji serii innowacyjnych środków dezynfekujących i myjąco-dezynfekujących na bazie ditlenku chloru, do zastosowania w obszarach medycznych. Celem pracy będzie otrzymanie nowych produktów biobójczych o skuteczności: bakteriobójczej, prątkobójczej grzybobójczej, wirusobójczej i sporobójczej, włącznie ze zwalczaniem form przetrwalnikowych bakterii Clostridium difficile, jako najbardziej opornego patogenu, stanowiącego dominujące ogniska epidemiczne w obiektach leczniczych. Nowością będzie także metoda oceny skuteczności biobójczej produktów projektu na drodze autoryzowanych badań nośnikowych w oparciu o najaktualniejsze projekty norm europejskich. Zastosowane normy nośnikowe w sposób najwierniejszy symulują warunki dezynfekowania badanych powierzchni. Otrzymane wartości stężeń skutecznych biobójczo, są kilkanaście lub kilkadziesiąt razy wyższe niż wyznaczone dotychczas praktykowanymi metodami zawiesinowymi. W rezultacie parametry działania preparatów dezynfekcyjnych wyznaczone metodami zawiesinowymi nie potwierdzają ich skuteczności w praktyce, z uwagi na fakt że zawiesina testowych drobnoustrojów poddawana jest nadmiernej objętości chemicznego preparatu dezynfekcyjnego w porównaniu do warunków rzeczywistych. Uzyskane w dotychczas stosowanych metodach wartości stężenia bójczego nie powinny być zalecane do stosowania w obiektach leczniczych. Nowością będą także badania kliniczne pokazujące dowody, że stosowanie przedmiotowych środków dezynfekcyjnych będzie miało wpływ na zmniejszenie zapadalności na C. difficile.

Wartość projektu – 4 465 137,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 3 427 517,70 zł

Celem projektu jest walidacja i wdrożenie nowej metody produkcji oraz innowacyjnego składu mykoselektywnych materiałów podstawowych do uprawy pieczarek w postaci okrywy torfowej i podłoża kompostowego. Rezultatem pracy będzie potwierdzenie, zdefiniowanie i udokumentowanie zakresu stosowania, procedur, procesów, materiałów i czynności prowadzących do poprawy skuteczności, efektywności oraz korzystniejszej eko-oceny w masowej produkcji pieczarek. Wymienione wyniki uzyskane zostaną poprzez systematyczne badania mikrobiologiczne skuteczności proponowanych bioselektywnych materiałów uprawowych, ich oddziaływania na mikoryzę uprawy, plonowanie pieczarek oraz środowisko naturalne a także ocenę zdrowotność dla konsumenta.

Wartość projektu – 3 373 263,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 550 168,93 zł