O firmie

Dane firmy

Nazwa firmy: MEXEO Wiesław Hreczuch

Adres siedziby: ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Telefon kontaktowy : +48 77 487 38 10

Fax: +48 77 487 38 11

Email: biuromexeo.pl

Rok założenia: 2002

NIP: 749-137-55-74

Regon: 532327597

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Kędzierzyna-Koźla: 253/2002

Przedmiot działalności: MEXEO jest przedsiębiorstwem innowacyjno-wdrożeniowym działającym w dziedzinie chemii przemysłowej. W ramach działalności MEXEO realizowane są projekty badawczo-rozwojowe, transfer technologii oraz produkcja przemysłowa.

Misja firmy

MEXEO jest prywatną firmą innowacyjno-wdrożeniową zajmującą się komercjalizacją nowoczesnych produktów i technologii w zakresie chemii specjalnej, chemii przemysłowej, chemii instytucjonalnej i chemii gospodarczej.

Zakres działalności MEXEO obejmuje przemysłowe wdrażanie własnych wyrobów i technologii oraz stwarzanie warunków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych dla opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowych technologii i produktów we współpracy z indywidualnymi osobami oraz podmiotami gospodarczymi.

Celem działalności Centrum MEXEO jest oferowanie klientom nowoczesnych rozwiązań konkurencyjnych ekonomicznie w stosunku do oferty rynkowej oraz rozwijanie dorobku twórczego i materialnego Centrum oraz współpracujących osób i podmiotów partnerskich.

Klienci

przemysł chemiczny

przemysł samochodowy

przemysł spożywczy

przemysł gastronomiczny

przemysł weterynaryjny

utrzymanie czystości w obiektach publicznych

utrzymanie czystości w gospodarstwie domowym

inne branże związane z utrzymaniem czystości

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych MEXEO przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony MEXEO.

§2.

Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się wymienionych niżej pojęć mają one następujące znaczenie:

1) MEXEO – Wiesław Hreczuch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEXEO.

2) Polityka – niniejsza Polityka Prywatności,

3) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.),

4) Strona – strona internetowa www.mexeo.pl,

5) Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony.

§3.

1. MEXEO przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających ze Strony. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano i wdrożono wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

2. Strona pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:

1) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,

2) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

3. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Stroną.

4. MEXEO nie zabiega o identyfikację Użytkowników korzystających ze Strony.

5. Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

6. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Strony, MEXEO może okazjonalnie analizować pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura Strony nie zawiera błędów, itp.

§4.

1. Polityka dotyczy tylko Strony.

2. W przypadku umieszczenia na Stronie odnośników do innych stron www, MEXEO nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

§5.

Zawartość Strony jest własnością MEXEO. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Strony są zastrzeżone.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§6.

1. Dane osobowe to zgodnie z RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie jest przedsiębiorca Wiesław Hreczuch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MEXEO”, ul. Energetyków, nr 9, 47-225, poczta Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491375574, REGON 532327597.

3. Celem zbierania danych na Stronie jest realizacja działalności naukowo – badawczej, promocja produktów lub usług poprzez marketing bezpośredni.

4. Dane osobowe przetwarzane są z uwagi na niezbędność do wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w niezbędnym zakresie w jakim wymaga tego wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

6. Udostępnione dane osobowe będą podlegały udostępnieniu:

1) organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

2) współpracującym z MEXEO kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, firmom informatycznym i telekomunikacyjnym oraz biurom informacji gospodarczej.

7. MEXEO nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jej lub jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

POLITYKA COOKIES

§7.

1. Pliki „cookies” (po polsku „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies służą rozpoznawania Użytkownika i jego urządzeń przez Stronę, dostosowywaniu zawartości stron do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania przez niego ze Strony, tworzeniu statystyk odwiedzin Strony i usuwaniu zaistniałych błędów.

3. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Przeglądarki internetowe mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8.

MEXEO wyjaśnia wątpliwości, co zapisów niniejszej Polityki.

§9.

1. MEXEO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony.

2. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

§10.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 15.11.2019 r.

Polityka jakości i zarządzania środowiskowego
Praca

Aktualnie brak ofert pracy.