Obowiązek informacyjny Administratora danych

1) Administratorem podanych danych osobowych jest przedsiębiorca Wiesław Hreczuch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MEXEO”, ul. Energetyków, nr 9, 47-225, poczta Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491375574, REGON 532327597.

2) Dane kontaktowe: biuro@mexeo.pl, tel. : (77) 487 38 11

3) Celem zbierania danych jest:

  1. a) rekrutacja i zatrudnianie pracowników, stażystów lub osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – art. 6 ust. 1 lit a, b, c i d RODO,
  2. b) zawieranie umów celem zakupu niezbędnych do produkcji towarów i usług – art. 6 ust. 1 lit a i b RODO,
  3. c) oferowanie, zawieranie umów i zbywanie produktów chemicznych, produkowanych przez przedsiębiorcę, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego, a także świadczenie usług z tym związanych (w szczególności usługi newslettera) – art. 6 ust. 1 lit a, b i c RODO,
  4. d) badania naukowe i współpraca naukowo-badawcza – 6 ust. 1 lit a, b i c RODO.

4) Rodzaj przetwarzanych danych obejmuje:

  1. a) dla pracowników, stażystów i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – imiona i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, wizerunki osób zatrudnionych, pracujących na stanowiskach objętych monitoringiem wizyjnym, dodatkowo w celu realizacji uprawnień socjalnych dane członków ich rodzin.
  2. b) imię i nazwisko partnera, współpracownika, kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko osoby działającej w ich imieniu, ich dokładny adres wraz z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon kontaktowy, numer NIP przedsiębiorcy.

5) Dane pochodzą od osoby, której dane będą przetwarzane, publicznie dostępnych rejestrów (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), a w odniesieniu do osób działających w imieniu kontrahenta od tego kontrahenta.

6) Udostępnione dane osobowe będą podlegały udostępnieniu:

  1. a) organom państwowym, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Urzędom Skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
  2. b) współpracującym z przedsiębiorcą kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, firmom informatycznym i telekomunikacyjnym, biurom informacji gospodarczej, wydawcom publikacji naukowych, firmom transportowym, a także zapewniającym obsługę kadrową.

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sporadycznego przekazywania informacji w związku z działalnością naukową lub handlową oraz ochroną własności intelektualnej, w szczególności zamieszczania publikacji, udziału w konferencjach lub wystawach, uzyskiwania patentów na wynalazki.

8) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9) Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym przepisami prawa, związanym z kwestiami opodatkowania oraz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania ofert i informacji oraz zawierania i wykonywania umów lub realizacji współpracy naukowej.

10) Dane osobowe osób zatrudnionych lub współpracujących będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz wymagany obowiązującymi przepisami okres po zakończeniu zatrudnienia. Ponadto dane będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze stosunkami prawnymi, w związku z którymi zostały zebrane oraz do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub zobowiązań w zakresie innych obowiązków publicznoprawnych (w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne), wynikających z tych stosunków prawnych. Dane przetwarzane w związku ze współpracą naukową lub naukowo-badawczą będą przechowywane przez okres wykorzystywania tych danych do tej działalności. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

11) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli jej lub jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.