Badania i projekty badawcze

Nowa generacja detergentów o wysokiej zdolności usuwania pozostałości pestycydów z powierzchni owoców i warzyw
Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej generacji detergentów, przeznaczonych do mycia owoców i warzyw, charakteryzujących się wysoką zdolnością usuwania pozostałości pestycydów. Opracowane detergenty będą dedykowane dla zastosowań konsumenckich i przemysłowych. Produkty zostaną zaprojektowane i wytworzone w taki sposób, aby zawarta w nich kompozycja surfaktantów w warunkach procesu mycia, znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie ich punktu zmętnienia. Takie warunki zapewnią bardzo wysoką aktywność powierzchniową i solubilizacyjną surfaktantów. Dzięki takiej pragmatyce, produkty będą cechować się wysoką efektywnością usuwania niepożądanych pozostałości pestycydów z powierzchni owoców i warzyw, zostanie zmniejszona masa niezbędnego detergentu oraz ograniczone zużycie wody. Dopełnieniem odpowiedniego działania opracowywanych detergentów będą wysokie wartości parametrów związanych z bezpieczeństwem ich stosowania, takich jak wymywanie detergentu z powierzchni owoców i warzyw, redukcja negatywnego oddziaływania preparatu na skórę rąk oraz wysoka biodegradowalność preparatu. Dodatkowo, dla zastosowań przemysłowych zostaną opracowane układy działające w dwóch płaszczyznach: usuwania zanieczyszczeń w wyniku działania surfaktantów oraz neutralizacji zanieczyszczeń o charakterze mikrobiologicznym – poprzez stosowanie substancji o działaniu dezynfekującym.
Opracowanie preparatu o założonych właściwościach wymaga dogłębnego przeanalizowania wpływu składu surfaktantów, zawartości elektrolitów, temperatury na właściwości fizykochemiczne uzyskiwanych roztworów, a następnie określenie precyzyjnych korelacji pomiędzy strukturą kąpieli myjącej i jej właściwościami fizykochemicznymi, a efektywnością solubilizowania pestycydów.
Rezultaty prac prowadzonych w ramach projektu zostaną wdrożone w działalności własnej Konsorcjantów: InventionBio – w zakresie produktów dedykowanych do sprzedaży detalicznej, Mexeo – preparatów do zastosowań przemysłowych.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0112/19-00

Wartość projektu: 9 228 383,88 PLN

Kwota dofinansowania: 7 740 356,83 PLN

Czas trwania: 01.10.2020 – 30.06.2023

Technologia wytwarzania oraz stosowania preparatów dezynfekcyjnych na bazie ditlenku chloru, do zwalczania ognisk epidemicznych drobnoustrojów chorobotwórczych o wysokiej oporności na dezynfekcję chemiczną
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Przedmiotem projektu jest opracowanie składu i technologii wytwarzania oraz sposobów aplikacji serii innowacyjnych środków dezynfekujących i myjąco-dezynfekujących na bazie ditlenku chloru, do zastosowania w obszarach medycznych. Celem pracy będzie otrzymanie nowych produktów biobójczych o skuteczności: bakteriobójczej, prątkobójczej grzybobójczej, wirusobójczej i sporobójczej, włącznie ze zwalczaniem form przetrwalnikowych bakterii Clostridium difficile, jako najbardziej opornego patogenu, stanowiącego dominujące ogniska epidemiczne w obiektach leczniczych. Nowością będzie także metoda oceny skuteczności biobójczej produktów projektu na drodze autoryzowanych badań nośnikowych w oparciu o najaktualniejsze projekty norm europejskich. Zastosowane normy nośnikowe w sposób najwierniejszy symulują warunki dezynfekowania badanych powierzchni. Otrzymane wartości stężeń skutecznych biobójczo, są kilkanaście lub kilkadziesiąt razy wyższe niż wyznaczone dotychczas praktykowanymi metodami zawiesinowymi. W rezultacie parametry działania preparatów dezynfekcyjnych wyznaczone metodami zawiesinowymi nie potwierdzają ich skuteczności w praktyce, z uwagi na fakt że zawiesina testowych drobnoustrojów poddawana jest nadmiernej objętości chemicznego preparatu dezynfekcyjnego w porównaniu do warunków rzeczywistych. Uzyskane w dotychczas stosowanych metodach wartości stężenia bójczego nie powinny być zalecane do stosowania w obiektach leczniczych. Nowością będą także badania kliniczne pokazujące dowody, że stosowanie przedmiotowych środków dezynfekcyjnych będzie miało wpływ na zmniejszenie zapadalności na C. difficile. W ramach projektu przewidywane są badania przemysłowe oraz weryfikacja pozytywnych wyników na drodze badań rozwojowych w ograniczonej skali produkcyjnej i aplikacyjnej. Prace przedwdrożeniowe obejmujące pozyskanie niezbędnych danych i dokumentacji umożliwią uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu serii nowych produktów biobójczych i ich komercjalizację.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1104/17-00

Wartość projektu: 4 465 137,62 PLN

Kwota dofinansowania: 3 427 517,70 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 – 31.10.2023

Urządzenia i aparatura dla obniżenie stopnia narażenia w procesie produkcji katalizatora dimetalocyjankowego

Projekt współfinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Celem głównym projektu jest trwała poprawa warunków bezpieczeństwa, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym wynikającym z operowania wysoce niebezpiecznymi chemikaliami. Celem będzie również identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń w procesie produkcji katalizatora DMC na czterech stanowiskach pracy, w stanie po inwestycji oraz aktualizacja ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami w procesie produkcji DMC, na dwóch wyszczególnionych stanowiskach pracy.

Wartość projektu: 185 712,36 PLN

Kwota dofinansowania: 148 569,89 PLN

Okres realizacji projektu: 16.10.2017 – 16.02.2018

Innowacyjna, mykoselektywna okrywa oraz podłoże do uprawy pieczarek

Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest walidacja i wdrożenie nowej metody produkcji oraz innowacyjnego składu mykoselektywnych materiałów podstawowych do uprawy pieczarek w postaci okrywy torfowej i podłoża kompostowego. Rezultatem pracy będzie potwierdzenie, zdefiniowanie i udokumentowanie zakresu stosowania, procedur, procesów, materiałów i czynności prowadzących do poprawy skuteczności, efektywności oraz korzystniejszej eko-oceny w masowej produkcji pieczarek. Wymienione wyniki uzyskane zostaną poprzez systematyczne badania mikrobiologiczne skuteczności proponowanych bioselektywnych materiałów uprawowych, ich oddziaływania na mikoryzę uprawy, plonowanie pieczarek oraz środowisko naturalne a także ocenę zdrowotność dla konsumenta. Przewidywane są badania przemysłowe oraz weryfikacja pozytywnych wyników na drodze badań rozwojowych w ograniczonej skali produkcyjnej.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0829/16-00

Wartość projektu: 3 373 263,25 PLN

Kwota dofinansowania: 2 550 168,93 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.01.2023

Nowatorskie biokatalizatory-procesowe rozwiązania dla nowych zrównoważonych procesów - biokatalizatory np. enzymy, mikroorganizmy i układy bezkomórkowe (No-P)

projekt1

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology 2.

Niniejszy projekt proponuje opracowanie ogólnej metody uzyskiwania półproduktów i produktów odżywczych i farmaceutycznych, otrzymywanych na drodze glikozylacji enzymatycznej wychodząc z tanich, łatwo dostępnych i odnawialnych surowców. Dotychczas proces sprzęgania dwóch cukrów lub cukru i aglukonu (aglycon) wymagał wieloetapowej syntezy celem otrzymania pożądanej selektywności. Enzymy pozwalają na przeprowadzenie tych reakcji w łagodnych warunkach, z dużą selektywnością, redukując zużycie energii i ilość powstających odpadów. W projekcie stosowane będą zmodyfikowane enzymy wykorzystujące fosforowe pochodne cukrów. Ze względu na ograniczone zasoby związków fosforowych, planowane modyfikacje enzymów zminimalizują ich zużycie, czyniąc omawiany proces niemal bezodpadowym. Immobilizacja enzymów zapewni ich dobrą stabilność procesową, a zastosowanie przepływowych mikroreaktorów pozwoli na szybką realizację złożonych reakcji i uproszczenie procedury przenoszenia skali.

Numer umowy o dofinansowanie: ERA-NET-IB/NO-P/12/2016

Wartość projektu: 668 512,00 PLN

Kwota dofinansowania: 534 809,60 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2019

Obniżenie stopnia narażenia w procesie produkcji katalizatora dimetalocyjankowego

Projekt współfinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Celem głównym projektu jest trwała poprawa warunków bezpieczeństwa, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym wynikającym z operowania skrajnie niebezpiecznymi chemikaliami (w tym cyjanowodorem, cyjankiem potasu, heksacyjanokobaltanem potasu), emisji oparów (skrajnie łatwopalnych i toksycznych rozpuszczalników, w tym tert-butanolu oraz dimetoksyetanu) i pyłów (w tym amorficznej postaci heksacyjanokobaltanu cynku) w procesie produkcji unikalnego katalizatora dimetalocyjankowego (DMC).

Wartość projektu: 73 966,82 PLN

Kwota dofinansowania: 59 173,46 PLN

Okres realizacji projektu: 03.11.2015 – 03.03.2016

ADVANCE BPA - technologia nowej generacji otrzymywania bisfenolu A w skali 100 tys. t/r, przygotowanie do wdrożenia i eksportu licencji (BIS-A).

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INNOTECH III ścieżki programowej In-Tech.

Projekt jest realizowany w ramach Konsorcjum „ADVANCE BPA”, w skład którego wchodzą:

  • MEXEO (lider projektu),
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPIB).

Przedmiotem proponowanego Projektu In-TECH jest przygotowanie do sprzedaży licencji i wdrożenia technologii nowej generacji otrzymywania bisfenolu A, stosującej w dwóch węzłach syntezy syntezy jonitowy katalizator promotorowany, w skali 100 000 t/rok. Opracowana nowa technologia, oferowana pod nazwą „ADVANCE BPA”, jest chroniona m.in. patentem polskim, patentem europejskim, międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT (opracowanym i zgłoszonym w ramach programu Patent Plus) oraz nowym zgłoszeniem patentowym z lipca 2013 r., przewidzianym również do ochrony międzynarodowej jako patent PCT. Celem realizacji proponowanego projektu IN-TECH jest w szczególności opracowanie dokumentacji: Pakietu Projektu Bazowego i Oferty Technicznej, jako produktów projektu, niezbędnych do skutecznego ofertowania nowej technologii produkcji bisfenolu A na rynku krajowym i międzynarodowym.

Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/9/226042/NCBR/14

Wartość projektu: 1 863 450,00 PLN

Kwota dofinansowania: 859 250,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.05.2016

Badania nad syntezą i zastosowaniem oksyalkilatów 2-etyloheksanolu jako innowacyjnych, sterycznie specyficznych surfaktantów

Projekt realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu PBS w ścieżce A.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum „Hi-SURF”, w skład którego wchodzą:

  • MEXEO (lider projektu),
  • ICSO Chemical Production Sp. z o.o.,
  • Politechnika Poznańska,
  • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Projekt dotyczy optymalizacji syntezy, charakterystyki i określenia zastosowań innowacyjnych surfaktantów, otrzymywanych na drodze polioksyalkilenowania alkoholu 2-etyloheksylowego. Podjęcie i realizacja proponowanego projektu umożliwi uzyskanie wyników badań do opracowania założeń technologii wytwarzania innowacyjnych, sterycznie specyficznych surfaktantów oraz ich zastosowanie do ulepszeń istniejących produktów chemii gospodarczej i przemysłowej. Interpretacja i opis obserwowanych zjawisk aktywności powierzchniowej badanych układów zdyspergowanych analizowane będą na gruncie teorii kompatybilności molekularnej surfaktantów Patista i Shaha. Opracowane wyniki projektu stanowić będą m.in. twórcze rozwinięcie wymienionej teorii oraz przedmiot pracy doktorskiej. Wyniki badań przekazane zostaną do wykorzystania partnerom przemysłowym w ramach powołanego Konsorcjum Hi-SURF.

Numer umowy o dofinansowanie: PBS1/A5/28/2012

Wartość projektu: 511 870,00 PLN

Kwota dofinansowania: 451 663,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 30.11.2015

Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu (K-DMC)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INNOTECH II ścieżki programowej In-Tech.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum „ADVANCE DMC”, w skład którego wchodzą:

  • MEXEO (lider projektu),
  • Uniwersytet Opolski,
  • PCC Rokita SA.

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe oraz przygotowanie do wdrożenia technologii produkcji katalizatora dimetalocyjankowego (DMC) dla poliaddycji homologów oksiranu. O znaczeniu przemysłowym i zastosowaniu katalizatorów typu DMC decyduje wysoka i nieosiągalną innymi metodami jakość otrzymywanych poliadduktów, stosowanych jako półprodukty w przemyśle poliuretanów i środków powierzchniowo czynnych. Technologia produkcji katalizatorów DMC jest unikalna w skali światowej i dotyczy rynku produktów wytwarzanych w skali globalnej w ilości kilkunastu milionów ton rocznie. Opracowana technologia oparta będzie na wynikach zaawansowanej fazy laboratoryjnej oraz zgłoszonym w bieżącym roku przez wnioskodawców projekcie wynalazczym. Konsorcjum wnioskodawców obejmuje renomowaną w dziedzinie polimeryzacji jednostkę badawczą, producenta katalizatora i znaczącego przemysłowego użytkownika.

Numer umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12

Wartość projektu: 1 830 850,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 521 995,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 31.10.2015